Νομοθεσίες για το αλκοόλ

Στη συνέχεια παρατίθεται το σύνολο των νομοθεσιών που διέπουν την κατανάλωση και τον έλεγχο της επιβλαβούς χρήσης αλκοόλ. Οι νόμοι παρατίθενται με σειρά σχετικότητας, από τον περισσότερο στο λιγότερο σχετικό, και συνοδεύονται από σύντομη περίληψη των βασικών σημείων τους. Για το πλήρες κείμενο του κάθε νόμου, μπορείτε να ακολουθείτε το σχετικό σύνδεσμο.

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2004 του Συμβουλίου  προβλέπει ένα κοινό σύστημα στο πλαίσιο του οποίου διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και των στρεβλώσεων στην εσωτερική αγορά τις οποίες αυτή συνεπάγεται, τα κράτη μέλη αλληλοβοηθούνται και συνεργάζονται με την Επιτροπή. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.

Για να διασφαλισθεί μια πιο συστηματική προσέγγιση στη νομοθεσία που διέπει τα αλκοολούχα ποτά, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Συμβουλίου θεσπίζει σαφώς καθορισμένα κριτήρια για την παραγωγή, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών καθώς και για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.

Η Οδηγία 2010/13/EE του Συμβουλίου μεταξύ άλλων καθιστά  αναγκαία την ύπαρξη κανόνων για την προστασία της φυσικής, πνευματικής και ηθικής ανάπτυξης των ανηλίκων, καθώς και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.

Η Οδηγία 92/83/EΟΚ του Συμβουλίου μεταξύ άλλων θεσπίζει ελάχιστους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης που πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας