Παράνομες Ουσίες

Πρόληψη

H πρόληψη της εξάρτησης αφορά σε παρεμβάσεις που αποσκοπούν στον εντοπισμό, περιορισμό και εξάλειψη των αιτιών που συμβάλουν στη γένεση της χρήσης και εξάρτησης από νόμιμες και παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες, καθώς και σε άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές. Για τον οδηγό πρόληψης πατήστε εδώ  και για τα ενημερωτικά έντυπα πρόληψης πατήστε εδώ.

Τα προγράμματα πρόληψης επιδιώκουν:

  • Να ενισχύσουν τα άτομα που δεν κάνουν χρήση να μην δοκιμάσουν εξαρτησιογόνες ουσίες,
  • Να βοηθήσουν όσους δοκίμασαν (πρώτη φορά ή χρησιμοποιούν περιστασιακά) εξαρτησιογόνες ουσίες να διακόψουν τη χρήση και να μην την επαναλάβουν,
  • Να αποτρέψουν την έναρξη ή την εξάρτηση από άλλες συμπεριφορές, όπως ο τζόγος ή η εξάρτηση από το διαδίκτυο.

Η πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών διακρίνεται σε διάφορα επίπεδα ή στρατηγικές, από την καθολική πρόληψη που απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας (περιβαλλοντική πρόληψη) μέχρι την πρόληψη που επικεντρώνεται σε άτομα υψηλού κινδύνου (ενδεδειγμένη πρόληψη). Η σημαντικότερη πρόκληση για τις πολιτικές πρόληψης συνίσταται στο να συνδυάσουν τα διάφορα επίπεδα πρόληψης με το βαθμό τρωτότητας κάθε ομάδας-στόχου (Derzon, 2007) και να διασφαλίσουν την επιστημονική τεκμηρίωση των παρεμβάσεων, καθώς και την επαρκή κάλυψη του πληθυσμού.


Θεραπεία

Ο στόχος της θεραπείας είναι η υπέρβαση της εξάρτησης, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η πλήρης αποκατάσταση και επανένταξη του ατόμου στη φυσιολογική κοινωνική και οικονομική ζωή στην κοινότητα.

Η αποτελεσματική θεραπεία της εξάρτησης μπορεί να λάβει πολλές μορφές και να συμπεριλάβει επιμέρους υπηρεσίες, οι οποίες στοχεύουν όλες στην αντιμετώπιση της εξάρτησης και την αποκατάσταση του ατόμου, όπως και τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών της στο άτομο και το κοινωνικό σύνολο.

Η έννοια της τυπικής θεραπευτικής προσέγγισης, κατ’ αναλογία προς την έννοια του τυπικού χρήστη, δεν υφίσταται στη θεραπεία της εξάρτησης από τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Δεν υπάρχει μοναδικό είδος θεραπείας αποτελεσματικό για όλους - δεν υπάρχει μαγική λύση.

Ορισμένοι χρήστες αναζητούν θεραπεία έχοντας αποφασίσει την αποχή από τη χρήση άμεσα και ολοσχερώς, ενώ για άλλους η θεραπευτική διαδρομή ακολουθεί πιο σταδιακές προσεγγίσεις.

Αναλόγως των ατομικών αναγκών, το θεραπευτικό σύστημα ανταποκρίνεται με περισσότερες θεραπευτικές επιλογές, οι οποίες είναι στο σύνολό τους ασφαλείς, αποτελεσματικές, εμπεριστατωμένες και πρωτίστως βιώσιμες για τον ασθενή και την οικογένειά του.

Κοινωνική Επανένταξη

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) μέσα στα πλαίσια παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2013-2020,  προωθεί παρεμβάσεις που στηρίζουν τη διαδικασία της κοινωνικής επανένταξης των ατόμων με ιστορικό εξάρτησης.

Στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα μας, οι ανάγκες των ατόμων αυτών παρουσιάζονται ιδιαίτερα αυξημένες λόγω κυρίως της δυσκολίας ως προς την εξεύρεση εργασίας και κατ’ επέκταση της ομαλής επανένταξης στην κοινωνία. 


Μείωση της βλάβης

Η Μείωση της βλάβης περιλαμβάνει συντονισμένες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των βλαβερών συνεπειών που επιφέρει η χρήση ουσιών εξάρτησης, όπως οι μολυσματικές ασθένειες και οι θάνατοι. Οι παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης δεν έχουν ως στόχο απαραίτητα τη διακοπή της χρήσης. Οι κυριότερες παρεμβάσεις είναι η θεραπεία υποκατάστασης οπιοειδών και τα προγράμματα ανταλλαγής βελονών και συρίγγων και η πληροφόρηση και εκπαίδευση στην ασφαλέστερη χρήση.

Η μείωση της βλάβης και η πρόληψη των βλαβερών συνεπειών που επιφέρει η χρήση ουσιών εξάρτησης αποτελεί σημαντικό στόχο της δημόσιας υγείας και εντάσσεται στους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής.


Μείωση της Προσφοράς

Ο γενικός στόχος του πυλώνα της Ρύθμισης και Ελέγχου της Προσφοράς, στο πεδίο των παράνομων ουσιών, αφορά στην ανάληψη μέτρων και δράσεων με σκοπό την μείωση της προσφοράς σε σχέση με όλο τα φάσμα διακίνησης, διαθεσιμότητας και αγοράς παράνομων ναρκωτικών, της εγκληματικότητας που σχετίζεται με τις παράνομες εξαρτησιογόνων ουσίες, καθώς επίσης και στον αποτελεσματικό έλεγχο των νέων συνθετικών ψυχοτρόπων ουσιών που εμφανίζονται, μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις και άλλους μηχανισμούς.

Η κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί μια κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά, συνυφασμένη με τον τρόπο ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Εντούτοις, η υπερβολική χρήση αλκοόλ έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε σημαντικούς κινδύνους σε σχέση με την υγεία του ατόμου ή του περιβάλλοντος του. Η Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ 2013-2020, αντικρίζει το θέμα του αλκοόλ, μέσα από μια σκοπιά που περιλαμβάνει στόχους που αφορούν στην μείωση της διαθεσιμότητας και προσβασιμότητας του αλκοόλ σε ευάλωτες ομάδες ή ομάδες υψηλού κινδύνου, μέσα από την διασφάλιση της εφαρμογής νομοθετικών μέτρων.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας