Αποστολή

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) είναι ο ανώτατος συντονιστικός φορέας της Κύπρου στον τομέα των νόμιμων και παράνομων ουσιών εξάρτησης και της παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και αποτελεί από τον Νοέμβριο του 2017 την μετεξέλιξη του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (2000), μετά από την ομόφωνη ψήφιση της σχετικής πρότασης νόμου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι κύριες αρμοδιότητες της ΑΑΕΚ είναι:

 • Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2013-2020,
 • Ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των σχετικών μέτρων και παρεμβάσεων,
 • Η προώθηση νομοθετικών μέτρων,
 • Η προώθηση έγκαιρης και επιστημονικά τεκμηριωμένης πληροφόρησης, ενημέρωσης και διαφώτισης,
 • Η αδειοδότηση μέτρων, προγραμμάτων και παρεμβάσεων πρόληψης, θεραπείας, μείωσης της βλάβης και κοινωνικής επανένταξης και η επιχορήγηση των αδειοδοτημένων προγραμμάτων των μη κυβερνητικών οργανισμών,
 • Η παρακολούθηση για εντοπισμό τυχόν άμεσης ή έμμεσης προβολής ή διαφήμισης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών,
 • Η ανάπτυξη συνεργασίας με αντίστοιχα διεθνή και εθνικά Σώματα/ Οργανισμούς,
 • Η υλοποίηση παρεμβάσεων ή προγραμμάτων,
 • Η συλλογή, επεξεργασία, μελέτη και αξιολόγηση πληροφοριών, στοιχείων και δεδομένων,
 • Η δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία ηλεκτρονικού δικτύου πληροφοριών και
 • Η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA).
Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας