Μείωση της Προσφοράς

Ο γενικός στόχος του πυλώνα της Ρύθμισης και Ελέγχου της Προσφοράς, στο πεδίο των παράνομων ουσιών, αφορά στην ανάληψη μέτρων και δράσεων με σκοπό την μείωση της προσφοράς σε σχέση με όλο τα φάσμα διακίνησηςδιαθεσιμότητας και αγοράς παράνομων ναρκωτικών, της εγκληματικότητας που σχετίζεται με τις παράνομες εξαρτησιογόνων ουσίες, καθώς επίσης και στον αποτελεσματικό έλεγχο των νέων συνθετικών ψυχοτρόπων ουσιών που εμφανίζονται, μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις και άλλους μηχανισμούς.

Ο Πυλώνας Μείωσης της Προσφοράς στο νέο Σχέδιο Δράσης 2017- 2020 έχει ως προτεραιότητα τη μείωση της εγκληματικότητας που συνδέεται με τη διακίνηση παράνομων ουσιών εξάρτησης και οι στόχοι επικεντρώνονται:

  • Μείωση της διακίνησης παράνομων ουσιών εξάρτησης
  • Αποτροπή της διακίνησης παράνομων ουσιών εξάρτησης μέσω των νόμιμων εισόδων της Κυπριακής Δημοκρατίας
  • Πρόληψη της διαθεσιμότητας και της διακίνησης Πρόδρομων/ Προ-πρόδρομων Ουσιών και Νέων Ψυχοδραστικών Ουσιών
  • Πρόληψη της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις παράνομες ουσίες εξάρτησης.

Οι πλείστες δράσεις του εν λόγω Πυλώνα εφαρμόζονται διαχρονικά και σε συνεχή βάση με επιτυχία. Οι προκλήσεις που παρατηρούνται στον τομέα αυτό αφορούν στην ενίσχυση της στελέχωσης και του εξοπλισμού στις μαρίνες και στα αεροδρόμια, στον εκσυγχρονισμό των σχετικών νομοθεσιών, στην εφαρμογή των νέων δεικτών παρακολούθησης της μείωσης της προσφοράς και στην αναβάθμιση του Τοπικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης (ΣΕΠ) για τις νέες ψυχότροπες ουσίες.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας