Εθνική Στρατηγική

Η ΑΑΕΚ συνιστά το ανώτατο συντονιστικό φορέα του κράτους για την χάραξη της εθνικής πολιτικής για τα ναρκωτικά και την αντιμετώπιση της εξάρτησης, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του αυτών και σε συνεργασία με όλους τους εθνικούς κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής της Εθνική Στρατηγικής για τις παράνομες ουσίες και άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αυτών, η ΑΑΕΚ τον Ιανουάριο του 2013 κατέθεσε στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου και εγκρίθηκε η νέα Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης απο Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ 2013-2020.

Η Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ 2013-2020, συνιστά το βασικό κείμενο πολιτικής για τις εξαρτήσεις και κατευθύνει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Κυπριακής Πολιτείας για την επόμενη οκταετία. Πρόκειται για μια συνεκτική και σφαιρική πολιτική, η οποία διαδέχεται την Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά 2009-2012, με σκοπό να διαμορφώσει το  πλαίσιο, να θέσει τις κατευθύνσεις πολιτικής και να συντονίσει την υλοποίηση σε τοπικό επίπεδο των προσπαθειών και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της χρήσης και εξάρτησης από παράνομες ουσίες, τη διαχείριση της επιβλαβούς χρήσης του αλκοόλ και τη διαχείριση της εξάρτησης από νόμιμες ουσίες. Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην ενίσχυση, διεύρυνση και αναβάθμιση της διακρατικής συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο. Ο σχεδιασμός στο πλαίσιο αυτό, αποσκοπεί στην εφαρμογή πολιτικών, μέτρων και παρεμβάσεων που εδράζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές και που παράλληλα  αξιοποιούν στο  μέγιστο βαθμό τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.

Κυρίως, η Εθνική Στρατηγική 2013 -2020 επιδιώκει να «αλλάξει» την εικόνα της εξάρτησης στην Κύπρο, φέρνοντας στο επίκεντρο της φιλοσοφίας, της δομής αλλά και της οργάνωσής της τον άνθρωπο – αντιστεκόμενη έτσι στην τάση μαζικοποίησης των απαντήσεων στις προκλήσεις δημόσιας υγείας που και η πραγματικότητα της οικονομικής κρίσης έχει επιβάλει.Περισσότερα για την Εθνική Στρατηγική 2013-2020 μπορείτε να δείτε εδώ.Για πρόσβαση στο Σχέδιο Δράσης για Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2017-2020, πατήστε το σύνδεσμο.Μπορείτε επίσης να δείτε την Εθνική Στρατηγική 2009-2012, εδώ.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας