Έντυπα / Αιτήσεις

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, ως η Αρμόδια Αρχή του Κράτους βάσει του Νόμου 128(Ι)/2000 για τις νόμιμες και τις παράνομες ουσίες και την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει προγράμματα που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία είτε από τον Κυβερνητικό τομέα είτε από τον Μη Κυβερνητικό και τα οποία να συνάδουν με την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από τις παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ 2013-2020 και τα οποία στηρίζονται σε αξιόπιστη βιβλιογραφία.

Έντυπο Έγκρισης Προληπτικού Προγράμματος

Έντυπο Έγκρισης Θεραπευτικού Προγράμματος Νόμιμων και Παράνομων Ουσιών

Έντυπο Έγκρισης Θεραπευτικού Προγράμματος για την Παθολογική Ενασχόληση με τα Τυχερά Παιχνίδια

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας