Δείκτης Αίτησης Θεραπείας

Ο δείκτης αφορά στη συστηματική καταγραφή των χαρακτηριστικών όλων των χρηστών που ζητούν βοήθεια από όλα τα συμβουλευτικά και θεραπευτικά προγράμματα της χώρας. Τα στοιχεία για την αίτηση για θεραπεία προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες σε όσους παρέχον θεραπεία, αλλά και σε όσους σχεδιάζουν τη δημιουργία υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία για τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των χρηστών που ζητούν βοήθεια δίνουν τη δυνατότητα για:

  • Γνώση των χαρακτηριστικών των χρηστών που ζητούν βοήθεια από συγκεκριμένα προγράμματα. Η γνώση αυτή μπορεί ν’ αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση ενδεχόμενων προσπαθειών προσέλκυσης στη θεραπεία συγκεκριμένων υποομάδων χρηστών.
  • Συγκέντρωση πληροφοριών για χρήστες που ζητούν θεραπεία για πρώτη φορά. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν ένα ευαίσθητο δείκτη της σχετικής «ελκυστικότητας» των διαφόρων υπηρεσιών, καθώς και για τις εξελίξεις σε ότι αφορά την προβληματική χρήση.
  • Πληροφόρηση για τη διαχρονική πορεία της πιο σοβαρής/ προβληματικής χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στον πληθυσμό που εξυπηρετούν οι υπηρεσίες.
  • Πληροφορίες για τη συχνότητα εμφάνισης νέων περιπτώσεων χρηστών (επίπτωση).
  • Πληροφορίες για την αλλαγή συμπεριφοράς ως προς τον τρόπο χρήσης ουσιών σε διάφορες υποομάδες χρηστών.
  • Μελέτες για την  αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προγραμμάτων.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δείκτη ακολουθήστε τον σύνδεσμο.

Για στατιστικά στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακολουθήστε τον σύνδεσμο.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας