Αλκοόλ

Μέσα στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από τις Παράνομες ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ, 2013-2020, προωθούνται δράσεις για τη μείωση της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ. Προτεραιότητα μας αλλά και όλης της Ευρώπης είναι η προώθηση δράσεων για την αντιμετώπιση της βλάβης που σχετίζεται με την κατανάλωση και την βαριά επεισοδιακή κατανάλωση αλκοόλ ανάμεσα στα παιδιά, στους έφηβους και στους νέους. Τα δύο αυτά σημεία αντιπροσωπεύουν τις κοινές ανησυχίες όλων των κρατών μελών. Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το Αλκοόλ 2014 - 2017 στην ομάδα στόχο «νέοι» συμπεριλαμβάνει το αγέννητο παιδί, τα παιδιά, τους εφήβους και τους νεαρούς ενήλικες μέχρι  25 χρονών. Με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφαλίζει την προστασία των παιδιών, αγκαλιάζοντας τα διαφορετικά νόμιμα όρια ηλικίας κατανάλωσης αλκοόλ  σε όλη την Ευρώπη μέσα από στοχευμένες δράσεις, όπως επίσης και την αντιμετώπιση της επιβλαβούς και επικίνδυνης χρήσης μεταξύ των νέων που βρίσκονται πάνω από το νόμιμο όριο ηλικίας.

Η προσέγγιση αυτή συνάδει επίσης και με τις επιστημονικές έρευνες που δείχνουν ότι ο εγκέφαλος δεν αναπτύσσεται πλήρως πριν από τα 25 χρόνια, καθιστώντας τα παιδιά και τους νέους ιδιαίτερα ευάλωτους στο αλκοόλ. Η προστασία των νέων από τις βλάβες που προκαλούνται από το αλκοόλ είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντική, και αυτό απαιτεί την εφαρμογή ενός εύρους δράσεων που να απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες ηλικίας μεταξύ των νέων.

Δείτε τα τελευταία στοιχεία αναφορικά με τη χρήση και κατάχρηση του αλκοόλ στην Κύπρο, πατώντας το σύνδεσμο

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας